Službene informacije

UPRAVNO VIJEĆE

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA GRADSKE KNJIŽNICE MARKA MARULIĆA SPLIT
Predsjednik: 
Mislav Gulin


Članovi:

Sandra Ivančić
Ines Grgurinović
Ivana Salvador
Maja Tadin

MISIJA I VIZIJA; STATUT

MISIJA GRADSKE KNJIŽNICE MARKA MARULIĆA
GKMM je suvremeno organizirana mreža narodnih knjižnica, najveća ustanova među narodnim knjižnicama u Splitsko – dalmatinskoj županiji. Jezgru mreže čini Središnjica, dok mreža okuplja još devet područnih knjižnica.

GKMM obavlja zadaću županijske matične službe za narodne i školske knjižnice na području Splita te Splitsko – dalmatinske županije.

Misija GKMM jest:
• osigurati građanima slobodan pristup svim vrstama informacija na raznovrsnim medijima;
• osigurati dostupnost informacija kroz stručno organiziranu informacijsku službu za korisnike;
• posebnu brigu posvetiti djeci i mladima kroz organizaciju raznovrsnih primjerenih aktivnosti koje potiču učenje, čitanje i kreativnost;
• biti značajno kulturno središte područja na kojem djelujemo, s brojnim tribinama, izložbama i raznovrsnim programima namijenjenim svim dobnim skupinama građana;
• promicati kulturne vrijednosti i jačati vrijedosti demokratskog društva;
• rukovoditi se načelima stručnosti, društvene osjetljivosti, otvorenosti, odgovornosti i koristi prema zajednici stvarnih i potencijalnih korisnika;

VIZIJA GRADSKE KNJIŽNICE MARKA MARULIĆA
Svim građanima Splita osigurati jednaku dostupnost svim vrstama informacija na raznovrsnim medijima (tiskana građa: knjige, časopisi, novine i sl., AV građa, elektronski mediji i dr.) bez obzira na njihovu dob, spol, društveni status, naciju, vjeru, rasu…
Omogućiti pristup raznovrsnim kulturnim sadržajima kao osnovama za učenje kroz cijeli život, neovisno odlučivanje, te demokratski i kulturni razvitak pojedinaca i društvenih skupina.
Graditi prepoznatljivu osobnost najveće javne knjižnice u županiji, izgrađujući i njegujući odnos povjerenja korisnika u postojanost i vrijednost njenih informacijskih izvora, usluga i službi te podupirući ozračje uspješnosti, i djelotvornosti.
Postati ravnopravnim i sastavnim dijelom europske mreže knjižnica i jačati vrijednosti multikulturalnog društva. Biti potpora društvenom uključivanju svih marginaliziranih skupina građana.

STATUT GRADSKE KNJIŽNICE MARKA MARULIĆA
Statut GKMM

PRISTUP INFORMACIJAMA

OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Gradska knjižnica Marka Marulića Split uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13), a obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom. Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis). Sukladno 17. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama, Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Gradskoj knjižnici Marka Marulića Split. Na pristup informacijama u postupcima pred Gradskom knjižnicom Marka Marulića Split ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe. Gradska knjižnica Marka Marulića Split ima pravo tražiti od korisnika prava na pristup informacije, odnosno prava na ponovnu uporabu informacije, naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, sukladno kriterijima i načinu naplate koje propisuje Povjerenik za informiranje.

Odluka o određivanju službenika za informiranje (.pdf)

Zamjenik službenika za informiranje (.pdf)

NAČIN PREDAVANJA ZAHTJEVA
Poštom:
Gradska knjižnica Marka Marulića Split
Službenik za informiranje
Slobode 2
21000 Split

Elektroničkom poštom:
gkmm@gkmm.hr

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE: Emilija Bačić, dipl.iur.
Telefon: 021/685-012
Telefaks: 021/685-001

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak od 07:00 do 15:00 sati

 

OBRAZAC
Zahtjev za pristup informacijama (.docx)

Zahtjev za pristup informacijama (.pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu (.pdf)

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj uređena je Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12).
Temeljem članka 18.a Zakona o zaštiti osobnih podataka, Gradska knjižnica Marka Marulića Split imenovala je službenika za zaštitu osobnih podataka koji, između ostaloga, vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka.

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka (.pdf)
Gradska knjižnica Marka Marulića Split, osim zbirki osobnih podataka o radnicima Knjižnice, vodi i zbirku osobnih podataka o korisnicima/članovima Knjižnice.

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:
Gradska knjižnica Marka Marulića Split, Tajništvo
Adresa: Ulica slobode 2, 21000 Split
Telefon: 021/685-012
Telefaks: 021/685-001
E-mail: gkmm@gkmm.hr

PRAVNI AKTI (PRAVILNICI, ODLUKE...)

GODIŠNJA IZVJEŠĆA