Županijska matična služba za narodne i školske knjižnice

Županijska matična službaOsnovna je zadaća matične djelatnosti obavljanje stručnog nadzora te organiziranje i razvoj mreže knjižnica u Republici Hrvatskoj, unapređivanje stručnog rada u knjižnicama na načelima suvremene knjižnične teorije i prakse. Županijska matična narodna knjižnica obavlja matičnu djelatnost za sve narodne i školske knjižnice u županiji s osnovnim zadatkom praćenja, unapređivanja i sustavnog razvijanja knjižnične djelatnosti i knjižnica na području svoje nadležnosti.

Gradska knjižnica Marka Marulića matična je od 1976. godine kada je Odlukom Savjeta za biblioteke RH postala regionalna matična knjižnica za narodne i školske knjižnice za područje cijele Dalmacije, a od 1986. g. Knjižnica obavlja i općinsku matičnost.
Godine 1995. Knjižnica je imenovana županijskom matičnom knjižnicom za narodne i školske knjižnice u Splitsko – dalmatinskoj županiji. Matična djelatnost regulirana je Zakonom o knjižnicama i Pravilnikom o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj.

 

Kontakt

Adresa: Ulica slobode 2, 21000 Split
Telefon: +38521685013
E-mail: tstanicic@gkmm.hr
Facebook: www.facebook.com/maticnasluzbasplit

Voditelj: Tomislav Staničić, mag. bibl.

 

Zakoni
Zakon o knjižnicama (NN 105/97, 5/98, 104/00, 69/09)
Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97)
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99)
Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN27/93)
Zakon o osnovnom školstvu (NN 69/03)
Zakon o srednjem školstvu (NN 69/03)
Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01)
Zakon o znanstvenoj  djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03)
Zakon o stručnim nazivima i akademskim stupnjevima (NN 128/99, NN 35/00)
Zakon o autorskom pravu (NN 9/99 (pročišćeni tekst), NN 76/99, 127/99 (ispravak))
Zakon o kulturnim vijećima (NN 53/01)
Zakon o gradnji (NN 175/03)
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 172/03)
Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03)
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14)

Pravilnici
Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/01)
Pravilnik o Upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 139/98)
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11)
Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02)
Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05)
Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04, 106/07)

Upute

Upute za izradu popisa otpisane građe u narodnim knjižnicama (NSK, Matična služba za narodne knjižnice)
Elementi za izradu pravilnika o radu školskih knjižnica (NSK, Matična služba za školske knjižnice)

Revizija i otpis u školskim knjižnicama. Upute i dokumentacija. (NSK, Matična služba za školske knjižnice, siječanj 2017.)
Revizija i otpis u školskim knjižnicama – pojašnjenje procedure i popis potrebne dokumentacije
Upute za izradu popisa građe koja se predlaže za otpis
– Odluka o provođenju revizije (obrazac)
– Odluka o provođenju revizijskog otpisa (obrazac)
– Odluka o provođenju redovnog godišnjeg otpisa i imenovanju povjerenstva (obrazac)
– Suglasnost za redovni godišnji otpis (obrazac)
– Odluka o imenovanju povjerenstva za reviziju (obrazac)
– Zapisnik o reviziji (obrazac)
– Zapisnik o otpisu (obrazac)

Standardi
Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (sa standardima za pokretne knjižnice – bibliobuse) (NN 58/99)
Standard za školske knjižnice (NN 34/00)
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08)
Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08)

Uredbe
Uredba o osnivanju knjižnice za slijepe (NN 115/99)
Uredba o načinu vođenja i obrascu evidencija o zbirkama osobnih podataka (NN 104/04)

Društva i organizacije
Hrvatsko knjižničarsko društvo
Društvo knjižničara u Splitu
Hrvatsko čitateljsko društvo
Hrvatska udruga školskih knjižničara
Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo
IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions
Županijsko stručno vijeće školskih knjižničara Dalmacije

Katalozi
Skupni katalog sustava Zaki
Skupni katalog sustava CROLIST
Skupni katalog sustava Metelwin
Katalozi nacionalnih knjižnica u Europi
Katalozi nacionalnih knjižnica u svijetu

Međunarodne smjernice i programi
IFLA Guidelines
IFLA Manifestos
IFLA Statements
Pristup knjižnicama za osobe s invaliditetom (Elektronička izdanja HKD-a)
IFLA-ine Smjernice za knjižnične usluge za djecu (tekst)
PULMAN smjernice (DGM_hrv.doc)
Dynamic Action Plan for the EU co-ordination of digitisation of cultural and scientific content’. (tekst)
Access to libraries for persons with disabilities – CHECKLIST (tekst)

Međunarodni standardi za bibliografski opis. Smjernice za uporabu formata UNIMARC
Smjernice za uporabu formata UNIMARC za opis serijskih publikacija i druge neomeđene građe (Elektronička izdanja HKD-a)
ISBD(CR): International Standard Bibliographic Description for Serials and Other Continuing Resources (link)
ISBD(ER): International Standard Bibliographic Description for Electronic Resources (link)
ISBD(M): International Standard B ibliographic Description for Monographic Publications – 2002 Revision (link)
ISBD(G): General International Standard B ibliographic Description – Rev. Edition (link)

 

Odgovori